Myrna "Maisa"

PDF-tiedostoMyrna näyttelyarvostelut 2017.pdf (5.8 MB)
PDF-tiedostoMyrna 2016.pdf (3.1 MB)
Vuoden 2016 Näyttelyarvostelut
PDF-tiedostoMyrna 2015.pdf (1.2 MB)
Vuoden 2015 Näyttelyarvostelut