Säännöt

Säännöt on hyväksytty ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.01.2015

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen broholmeryhdistys ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2§ Yhdityksen virallinen kieli 
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
*edistää koiraharrastusta 
*tehdä broholminkoiran rotua tunnetuksi 
*edistää puhdasrotuisten ja terveiden broholminkoirien jalostusta 
*ohjata jäseniään kouluttamaan koiriaan oikein
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
*järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia 
* järjestää jalostusneuvontaa ja jalostustarkastuksia 
* järjestää pentuvälitysneuvontaa 
* järjestää erikoisnäyttelyitä 
*harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
*Järjestää Suomen kennelliiton hyväksymiä testejä ja koetilaisuuksia
*toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan 
*ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
*järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 
*omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kennelliiton ja rotujärjestönsä kanssa.

4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, perheenjäseneksi, kutsujäseneksi ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
* Perhejäsen voi olla henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.
* Kutsujäseneksi voi hallitus kutsua henkilöitä jotka ovat toiminnallaan edistäneet broholmerkoiran
jalostusta tai muutoin toimineet rodun parhaaksi.
* Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kutsujäsenet kutsuu yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen,joka on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua kuluvan vuoden 31.1. mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä.

6§ Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut 
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous. 
Jäsen- ja liittymismaksut on suoritettava 31.01 mennessä. 
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja kutsujäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun kuluvalta toimintakaudelta.

7§ Yhdistyksen hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, siten että vuosittain kaksi (2) on erovuorossa ja kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee arpa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

9§ Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

10§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksun maksaneella täysi-ikäisellä (18v. täyttäneellä)varsinaisella ja perhejäsenellä, kutsujäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutetun jäsenen puolesta voidaan äänestää valtakirjalla. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta äänioikeutettua jäsentä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenlehdessä,
yhdistyksen internet sivuilla, kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12§ Varsinaiset kokoukset

Kevätkouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
8. Valitan yhdistyksen edustaja kokouksiin 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta

14§ Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään eläinsuojelutyöhön.

14§ Yhdistyslaki 
Muutoin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyislain määräyksiä.

 

JÄSENHAKEMUS